Regulamin

Regulamin serwisu ogloszeń Pozyczka-ogloszenia.pl

PORTAL Pozyczka-ogloszenia.pl
poniższy regulamin dotyczy ogłoszeń zwykłych jak i płatnych.
1.Portal Pozyczka-ogloszenia.pl nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami.
2.Portal Pozyczka-ogloszenia.pl zastrzega sobie prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny.
3.Portal Pozyczka-ogloszenia.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna. Portal Pozyczka-ogloszenia.pl w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.
4.Portal Pozyczka-ogloszenia.pl, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą serwisu ogłoszeniowego portalu Pozyczka-ogloszenia.pl, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.
5.Portal Pozyczka-ogloszenia.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia konta Użytkownika/ogłoszenia, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności: spam, reklama konkurencyjnych serwisów ogłoszeniowych oraz używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne, oraz którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Portalu Pozyczka-ogloszenia.pl.

UŻYTKOWNIK
1.Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2.Użytkownicy serwisu ogłoszeniowego zobowiązują się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w ogłoszeniu.
3.Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zrzeka się roszczeń wynikających z użytkowania serwisu (zablokowanie, usunięcie, edycja ogłoszenia oraz konta użytkownika).
4.Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności towary oraz usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
5.Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie zostanie zablokowane konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji Pozyczka-ogloszenia.pl podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
6.Użytkownik powinien zadbać o to, aby oferty z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.
7.Portal Pozyczka-ogloszenia.pl przetwarza dane użytkownika, w tym numer IP, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik, dodając ogłoszenie oświadcza iż zgadza się na przekazanie adresu e-mail, oraz danych umożliwiających jego identyfikację (ip, host, cookie), organom uprawnionym, a także w uzasadnionych przypadkach przekazania adresu e-mail osobie/firmie, na której szkodę działa użytkownik.
8.Użytkownik powinien zadbać o to, aby nagłówki ogłoszeń były związane z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych. Treść ogłoszenia nie powinna być wprowadzana wyłącznie wielkimi literami.
ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ
1.Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.
2.Użytkownikom, zabrania się umieszczania ogłoszeń których:

– treść ogłoszenia nie odpowiada wybranej kategorii;
– treść jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce;
– treść nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;
– treść narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www a także zdjęć i filmów załączanych do ogłoszeń);
– treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach (również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ogłoszeniach);
– treść obraża firmy, osoby;
– treść oferuje sponsoring, odpłatne usługi seksualne (z wyłączeniem kategorii Towarzyskie: Płatny sex i sponsoring);
– treść ogłoszenia zawiera ciągi powtarzających się znaków i cyfr;
– treść namawia do podjęcia pracy w danej firmie/organizacji, a w danych kontaktowych tego ogłoszenia nie znajdują się informację pozwalające zidentyfikować daną firmę tj. pełna nazwa firmy, imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie, adres siedziby.
– treść wyraźnie proponuje bądź w jakikolwiek sposób sugeruje wynajem pokoju/nieruchomości w zamian za usługi seksualne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Portal Pozyczka-ogloszenia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.
2.Przy złożonym systemie informatycznym, działającym na tak dużą skalę jak w przypadku Pozyczka-ogloszenia.pl, mogą wystąpić awarie techniczne, spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem.
3.Pozyczka-ogloszenia.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego.
4.Pozyczka-ogloszenia.pl zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania konta użytkownika ogłoszeń, w przypadku kilkukrotnego łamania niniejszego regulaminu. W przypadku zablokowania, blokowane są również wszelkie ogłoszenia dodane z tego konta. Portal Pozyczka-ogloszenia.pl nie zwraca kosztów usługi wyróżniania ogłoszeń, w przypadku zablokowania konta użytkownika.